Espoonlahden Vihreät – ELVI ry

Finnoon sataman rakentaminen, ELY:n YVA-lausunto 24.6.13

Hei, YVA-viranomainen (Uudenmaan ELY) antoi 24.6.13 lausuntonsa Finnoon sataman rakentamisen YVA-arviointiohjelmasta. Poimin tähän perään viranomaisen lausunnosta joitain kohtia. Kannattaa kuitenkin katsoa koko lausunto sekä myös lausunnot ja mielipiteet, jotta saa hyvän käsityksen varsin isosta asiasta. Olisin itse kovin yllättynyt, mikäli edellytykset merkittävälle täytölle syntyisivät. Niin paljon on nähtävissä ongelmakohtia. Juhani Kytö Arviointiohjelmasta toimitettiin yhteysviranomaiselle seitsemän lausuntoa ja 41 mielipidettä. Lausunnot ja mielipiteet löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta www.ymparisto.fi >Uusimaa>Ympäristövaikutusten arviointi YVA ja SOVA>Vireillä olevat YVA-hankkeet. http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=436125&lan=fi Arviointiselostusta valmisteltaessa tulee varmistaa, että vertailtavat vaihtoehdot ovat todellisia ja toteuttamiskelpoisia ja tarpeen mukaan arviointiin lisätään uusien kaavasuunnitelmien mukainen vaihtoehto. Vaihtoehtojen tulee olla selkeästi esitettyjä ja perusteltuja. Selostuksessa tulee kuvata myös maakuntakaavan ohjausvaikutusta suhteessa kuntakaavoitukseen. Hankkeen vaihtoehtojen vertailun tulee sisältää myös arvio vaihtoehtojen suhteesta maakuntakaavaan. Selostukseen tulee erityisesti selvittää arvioitavan hankkeen ja alueen muiden hankkeiden yhteisvaikutuksia maakuntakaavassa osoitetun rannikon suuntaisen viheryhteystarpeen toteuttamisedellytyksiin ja muihin luonto- ja virkistysarvoihin. Selostukseen tulee päivittää myös Finnoon osayleiskaavan ja alueen asemakaavojen nykytilanne. Vesilintupoikueiden reittejä meren puolelta altaalle ei saa katkaista huonolla suunnittelulla ja liian massiivisella rakentamisella. Selostukseen tulee selvittää Finnoon lintualtaan vesilintupoikueiden lukumäärien ja liikehdinnän dynamiikkaa. Selvitys on tärkeä lintualtaan monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Meriuposkuoriaisen esiintymisen selvitys Espoon Suomenojalla -selvityksen mukaan yhden kartoituskerran perusteella ei voi varmasti sanoa onko Suomenojan alueella elinvoimaista meriuposkuoriaiskantaa. Yhteysviranomainen katsoo, että arviointiselostuksessa tulee tarkemmin kuvata merialueen täyttömassalähteitä ja massojen mahdollista välivarastointia alueella. Yhteysviranomainen katsoo lisäksi, että arviointiselostuksessa tulee arvioida kevyempien vaihtoehtojen toteuttamismahdollisuutta ruoppauksen ja merentäytön rinnalla. Tällaisia ovat muun muassa erilaiset pilarirakentamiseen perustuvat vaihtoehdot sekä kiinteästi ankkuroidut kelluvat rakenteet Hankkeen vaikutukset veneilyharrastukseen ja muuhun virkistyskäyttöön sekä asukasviihtyvyyteen on tarkemmin selvitettävä.

Kommentointi lukittu